CSR-D

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

badc2a708ed8fc6ba802eeae551f37cc

 

Jak informuje PAP Sejm uchwalił we wtorek ustawę przywracającą regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki TK dał na przygotowanie nowych przepisów.

W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza.

Trybunał wskazał, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy.

Ustawa realizuje ten wyrok i przywraca stan sprzed 2012 r., kiedy to siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.

Zgodnie z ustawą czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu.

Projekt został przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą. Tak samo jak rządowy ma na celu dostosowanie prawa do wyroku TK i przywraca rozwiązanie sprzed 2012 r., przewidujące, że osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo).

Ponadto w projekcie senackim dodatkowo zapisano, że pracownik może wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Projekt ustawy wprowadza także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza – zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt, uznając, że zawiera on nadmierną regulację.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

O RAPORTOWANIU KWESTII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

pobrane

global reporting

Raport zrównoważonego rozwoju prezentuje informacje dotyczące wydajności ekonomicznej, środowiskowej, społecznej , oraz zarządzania.
Coraz więcej organizacji pragnie, aby ich działalność była bardziej zrównoważona oraz, by zapoczątkować proces raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, służący do mierzenia wyników, ustanawiania celów i zarządzania strategicznymi zmianami. Raport zrównoważonego rozwoju jest główną platformą do komunikowania pozytywnych i negatywnych wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju, oraz do zgromadzenia informacji, które mogą mieć bieżący wpływ na politykę, strategię i działania firm.

DLACZEGO FIRMY RAPORTUJĄ?

Firmy i organizacje mogą raportować z powodów, takich jak:

• Coraz lepsze zrozumienie ryzyk i możliwości, które napotykają
• Poprawa reputacji oraz lojalności dla marki
• Umożliwienie interesariuszom zrozumienia wyników oraz wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju
• Podkreślenie powiązania pomiędzy wynikami finansowymi i nie-finansowymi
• Wpływanie na długofalową politykę i strategię zarządzania, oraz plany biznesowe
• Stanowienie punktu odniesienia (benchmarku) i podstawy oceny wydajności danej organizacji w zakresie adresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prawa, norm, kodeksów, standardów i dobrowolnych inicjatyw
• Demonstracja wpływu organizacji oraz pozostawania pod wpływem oczekiwań w zakresie zrównoważonego rozwoju
• Porównanie wydajności danej organizacji w czasie oraz względem innych organizacji
• Przestrzeganie przepisów krajowych oraz wymagań niezbędnych do wpisania na giełdę papierów wartościowych

 

Ramowe Zasady Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju należą do grupy materiałów stworzonych przez GRI (Global Reporting Initiative). Ramowe Zasady składają się z Wytycznych Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Suplementów Sektorowych, oraz Protokoły do określania Zasięgu raportu oraz Techniczne. Ramowe Zasady mogą być używane przez organizacje niezależnie od wielkości, typu, sektora działalności oraz lokalizacji. Zasady używane są przez tysiące organizacji na całym świecie, stanowiąc bazę dla ich raportów zrównoważonego rozwoju.
Poniżej  można pobrać dokumenty z Ramowych Zasad Raportowania na temat kwestii zrównoważonego rozwoju GRI.  Więcej informacji na temat Ramowych Zasad jest dostępne po angielsku na stronie Przegląd Ramowych Zasad Raportowania (https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview) 

Zobacz:

Wytyczne do raportowania kwestii  zrównoważonego rozwoju

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla sektora organizacji  pozarządowych (NGO)

 

Źródło: https://www.globalreporting.org/languages/polish/Pages/Raportowanie-kwestii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.aspx

Artykuł o działalności Fundacji Aktywizacja w “Pracowniku socjalnym”

pracownik socjalnz 12.2013 okładka

Wczoraj mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Fundacja Aktywizacja, znana do niedawna pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo została dopisana do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r.

W związku z powyższym warto przybliżyć kilka inicjatyw, które realizuje Fundacja Aktywizacja na rzecz osób z niepełnosprawnością. Właśnie temu poświęcony został artykuł, który kilka miesięcy temu został opublikowany w miesięczniku “Pracownik socjalny”. Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Rola Fundacji Jedyna Taka w przełamywaniu wizerunku kobiet z niepełnosprawnością

pracownik socjalny stopka

Powszechnie wiadomym faktem jest przeświadczenie, że osoby z niepełnosprawnością są mniej wydajne jako pracownicy, zaś kobiety niepełnosprawne są mniej atrakcyjne. Dlatego też powstaje zarówno w Polsce, jak i jeszcze w większym stopniu w innych państwach europejskich wiele pomysłów mających na celu przełamanie tego stereotypu. Tego typu inicjatywy podejmuje w Polsce m.in. Fundacja Jedyna Taka. Najważniejszym działaniem przez nią podejmowanym jest organizacja Wyborów Miss na wózkach. W związku z faktem, że właśnie rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń uczestniczek do 2 edycji tego wydarzenia, warto przybliżyć czym ono jest, bowiem doskonale wpisuje się ono w działania z zakresu polityki społecznej realizowane przez organizację pozarządową.

 

Od kilku lat pośród wielu działających w Polsce organizacji pozarządowych na szczególną uwagę zasługuje Fundacja Jedyna Taka. Nazwa Fundacji – JEDYNA TAKA – nawiązuje do stwierdzenia, że właśnie każda z podopiecznych organizacji jest JEDYNA TAKA – tzn. jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalnie piękna.

Czytaj pełną treść artykułu opublikowanego w kwietniowym wydaniu miesięcznika “Pracownik socjalny”

Sukces polskich starań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach UE

 

images_4-tnews_list

Dobra wiadomość dla pracujących osób niepełnosprawnych. Komisja Europejska przyjęła właśnie nowe rozporządzenie, które będzie służyć tej grupie osób. To wspólny sukces działań polskiego rządu, dyplomacji i posłów do PE

 

Przedwczoraj Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych w zakresie pomocy państwa. Zmienione przepisy mają stanowić element ambitnych reform w zakresie kontroli pomocy państwa, które będą służyć wzrostowi gospodarczemu. Jednym z elementów tych reform ma być zwiększenie elastyczności w zakresie udzielania przez państwa członkowskie UE pomocy państwa, bez obowiązku notyfikacji, przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie miało korzystnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw i wzrost zatrudnienia oraz pomagać w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, przedstawiona kilka miesięcy temu, mogła mieć jednak bardzo negatywne skutki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

W projekcie Komisji znalazł się bowiem zapis ustanawiający dopuszczalny próg pomocy państwa nie wymagającej notyfikacji na tak niskim poziomie, że wdrożenie  tego pomysłu spowodowałoby ryzyko utraty miejsc pracy przez ok. 200 tysięcy osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Dzięki interwencji strony polskiej, w tym prezydium Klubu PO-PSL, Komisja wprowadziła daleko idące zmiany do pierwotnego projektu.

Jestem zadowolony, że Komisja Europejska uwzględniła nasze postulaty – mówi europoseł Jan Kozłowski, członek Prezydium Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim. – To dzięki wsparciu z budżetu państwa dla zatrudnienia tej grupy obywateli, od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost aktywności zawodowej niepełnosprawnych. Projekt Komisji Europejskiej groził odwróceniem tego pozytywnego trendu. Co szósty obywatel UE to osoba niepełnosprawna. Należy dołożyć wszelkich starań, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i przysługujące im prawa.

Źródło: http://www.jankozlowski.pl/aktualnosci/sukces-polskich-stara-na-rzecz-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-w-unii

 

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych – publikacja RPO

 

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikowała raport pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia”, wchodzący w skład serii „Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka”.

 

rpo_logo_poziomo_z_orlem4
Opracowanie jest efektem kompleksowego badania dostępności 3000 stron internetowych organów administracji publicznej, przeprowadzonego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ostatnim kwartale 2012 r. oraz w lipcu 2013 r. Celem publikacji jest weryfikacja stanu dostępności publicznych serwisów internetowych.
Podczas konferencji ministerialnej w czerwcu 2006 r. w Rydze „ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego” ministrowie reprezentujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym także Polskę, podpisali deklarację zobowiązującą jej sygnatariuszy do zapewnienia pełnej dostępności wszystkich publicznych witryn internetowych zgodnie z wytycznymi konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności publiczne serwisy internetowe powinny być w pełni dostępne do końca maja 2015 r.
[Rozporządzenie RM]
[Raport RPO]

 

Źródło: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Co dla osób z dysfunkcją ruchu oznacza parkowanie na miejscach przeznaczonych dla nich?

 

Parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych, choćby tak na chwilkę, może być czymś dla wielu osób akceptowalnym. W końcu parkuję tylko na moment, dosłownie na 2 minuty, komu to może w czymś zaszkodzić, przecież na pewno nikt w tak krótkim czasie nie będzie chciał korzystać z tego miejsca. To nic, że z tych przysłowiowych 2 minut zrobi się 22, przecież nie widać, by ktoś chciał skorzystać z tego miejsca. W taki sposób wiele osób tłumaczy sobie parkowanie na tzw. kopertach. Co więcej, wiele osób, z różnymi niepełnosprawnościami może uzurpować sobie prawo do tych miejsc. Pamiętać jednak należy, że owe miejsca mają służyć tym, którzy faktycznie ich potrzebują – os. z niepełnosprawnością ruchową.

Poniżej zamieszczony film, znaleziony dzięki Fundacji Jedyna Taka, pokazuje w niespełna 4 minutach, co tak naprawdę czują osoby z niepełnosprawnością ruchową, gdy ktoś bezprawnie zajmie ich miejsce, jak też, z jak dużymi niebezpieczeństwami wiąże się brak możliwości parkowania przez osoby niepełnosprawne na miejscach dla nich przeznaczonych i konieczność poruszania się po terenie parkingu na wózku, będąc często niewidocznym dla samochodów. Czasami, jak np. w poniższym filmie, może to skończyć się tragicznie …

 

I jeszcze ten sam film, tylko z polskimi napisami

 

Kiedy niepełnosprawny ma prawo pracować krócej?

zatrudnienie ON

 

Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia.

Krótszy czas pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

 

Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis, zgodnie z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza co do niewystawienia zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem Trybunału osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału obecnie obowiązujący przepis utraci ważność 9 lipca 2014 roku.

 Źródło: Nowa Trybuna Opolska za Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Prawa osób niepełnosprawnych w pracy

Fundacja Aktywizacja  (dawniej: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) jakiś czas temu stworzyła bardzo przydatny materiał. Dotyczy on praw osób z niepełnosprawnością w pracy.

Należy pamiętać, że od 10 lipca 2014 r. nastąpi powrót do przepisów z 2012 r. Oznacza to, że osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będą musiały uzyskiwać osobnych zaświadczeń o konieczności skróconego czasu pracy.

Czas pracy osób z niepełnosprawnością, na mocy prawa, będzie wynosił 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo 

 

 

Źródło: Fundacja Aktywizacja

Wiem więcej – mogę więcej, czyli moje prawa w pracy from Fundacja Aktywizacja on Vimeo.

Niewidomy klient w banku, jak go obsłużyć?

Standardy CSR-D, nad którymi pracuję nie będą dotyczyły wyłącznie relacji pracodawca – pracownik (os. niepełnosprawna). Ważnym elementem standardów będą wytyczne wobec osób z niepełnosprawnością – klientów. Poniższy filmik przygotowany przez organizację: Fundacja VisMaior pokazuje, w jaki sposób zorganizować obsługę klienta niewidomego w banku.

 

 

Źródło: Fundacja VisMaior