Korzyści z wdrażania CSR

 

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą następujące korzyści ekonomiczne w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami:

 • posiadają wyższą płynność bieżącą;
 • lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
 • mają wyższą rentowność sprzedaży;
 • więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

Potencjalnymi korzyściami pracowników MŚP, które wdrożą projekty z obszaru relacji pracowniczych CSR, są m.in.:

 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

Potencjalne korzyści środowiskowe są następujące:

 • postępowanie MŚP zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych;
 • popularyzowanie idei proekologicznych.

Potencjalne korzyści otoczenia społecznego to m.in.:

 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.