Niepełnosprawni a fundusze europejskie (2014-20)

Fundusze Europejskie bez barier

Źródło: https://www.power.gov.pl/dostepnosc

Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami. Dowiedz się jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych oraz jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów.

Nowe usprawnienia

grafika

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12. proc. mieszkańców Polski.

To w takim samym stopniu jak inni obywatele konsumenci i niezależni uczestnicy życia społecznego posiadający prawa i obowiązki, zdolni podejmować ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą.

Osoby z niepełnosprawnością powinny na równi z innymi brać udział w projektach unijnych i same je realizować.

Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie, aby projekty realizowane ze środków europejskich były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one w pełnym wymiarze korzystać z unijnej pomocy. Gwarantują to:

Dzięki zawartemu w nich zestawowi narzędzi Fundusze Europejskie otwierają się na osoby z niepełnosprawnościami w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Zastosowanie dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień przez instytucje i w projektach ma zaowocować większym niż dotychczas otwarciem Funduszy Europejskich na klienta z niepełnosprawnością i powstawaniem wyłącznie dostępnych inwestycji infrastrukturalnych.

Do czego ma prawo osoba z niepełnosprawnością w ramach Funduszy Europejskich:

Prawo dostępu do informacji

Co to oznacza? Każdy ma prawo uzyskać pełną informację o możliwościach wsparcia w projektach unijnych. Dowiedzieć się jak zrealizować projekt lub jak z niego skorzystać. Na czym dany projekt polega, do kogo jest skierowany, gdzie i kiedy się odbywa.

WCAG 2.0.

Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia wielkości czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą do zrozumienia treść.

Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

Dostępność serwisów internetowych – dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności  (PDF 3 MB)

Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (PDF 2 MB)

E-podręcznik dostępny dla wszystkich  (PDF 61 MB)

 

Prawo do uczestnictwa

Co to oznacza? Każdy, bez względu na niepełnosprawność, ma prawo uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich.

Mechanizm racjonalnych usprawnień

To pomoc dla projektodawców i osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników i zapewnienie usprawnień „szytych na miarę”. W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w projektach pojawia się możliwość skorzystania np. z transportu na miejsce udzielenia usługi, dostosowania architektonicznego budynków, dostosowania infrastruktury komputerowej, sfinansowania usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy czy migowy. Koszty dostosowania do potrzeb uczestnika projektu/personelu z niepełnosprawnością mogą wynieść do 12 tys. zł na osobę.

Dostępność architektoniczna

Spotkania otwarte, na które nie jest wymagana rejestracja powinny być organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością.

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępne wydarzenie w praktyce (PDF 1 MB)

Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych   (PDF 811 KB)

Prezentacja z warsztatu “Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”, Forum “Fundusze Europejskie bez barier – (p)dostęp dla wszystkich (PPT 8 MB)

Prawo do korzystania

Co to oznacza? Każdy ma prawo korzystać z efektów Funduszy Europejskich, czyli ze wszystkiego, co zostało z udziałem środków unijnych zbudowane, zmodernizowane, kupione, stworzone, wyprodukowane, wynalezione czy zaprojektowane.

Projektodawców obowiązuje zasada projektowania uniwersalnego

Oznacza to, że produkty, środowiska, programy i usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji na stoku, ciąży, czy z okazałego wzrostu. Przykład: nowe pociągi, muzea, wybudowana droga, miejsca opieki w przedszkolach, pracownie komputerowe muszą być dostępne dla wszystkich.

Przykłady rozwiązań zaprojektowanych uniwersalnie

 

Planowanie dostępności – prawo w praktyce (PDF 7 MB)

Projektowanie uniwersalne – wyzwanie naszych czasów. (PDF 2 MB)
Dostowanie budynków użyteczności publicznej – teoria i narzędzia  (PDF 2 MB)

Projektowanie dla wszystkich

Projektowanie bez barier – wytyczne (PDF 8 MB)

 

Korzystaj z Funduszy Europejskich bez barier

Fundusze Europejskie bez barier (wersja z napisami w języku polskim)

Fundusze Europejskie bez barier (wersja z tłumaczem języka migowego)

  1. Odwiedź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w swojej okolicy  lub wejdź na stronę Wyszukiwarki Dotacji.