Akty prawne

Źródło: Strony internetowe Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

USTAWA O REHABILITACJI

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 986)

przejdź do zakładki z tekstem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721)

pobierz tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formacie pdf 242,05 kb 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016)

pobierz tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz nieltórych innych ustaw w formacie pdf 87,29 kb

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Poz. 73. 2013)

pobierz tekst ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w formacie doc 26,5 kb

 

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 675) pobierz tekst ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w formacie pdf 599 kb

 

Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji [przejdź do zakładki rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji]

USTAWA O JĘZYKU MIGOWYM

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 roku, nr 209, poz. 1243) [przejdź do tekstu ustawy o języku migowym]

 

Rozporządzenia do ustawy o języku migowym [przejdź zakładki z rozporządzeniami do ustawy o języku migowym]

 

 USTAWA O RATYFIKACJI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, poz. 882) [przejdź do tekstu ustawy o ratyfikacji Konwencji]

 

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych [przejdź do zakładki z tekstem Konwencji]

 

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, Poz 1170) [pobierz plik z oświadczeniem rządowym w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w formacie pdf 960 kb]

 

 KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526)

[przejdź do tekstu rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności]

 

INNE

 

Najczęściej zadawane pytania [przejdź do zakładki najczęściej zadawane pytania]

 

Projekty ustaw i rozorządzeń [przejdź do zakładki projekty ustaw i rozporządzeń]

 

Informacja w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychpobierz plik z informacją w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy o rehabilitacji w formacie pdf 77,85 kb

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych [przejdź do zakładki z  tekstem Karty Praw Osób Niepełnosprawnych]

 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (M.P. Poz. 991.2012 r.) [przejdź do zakładki z tekstem uchwały]