O Autorze

 

Michał Mazur

 

dr Michał Mazur – urodzony w 1981 r. w Chełmie. Polityk społeczny – doktor nauk politycznych, doradca CSR wpisany do Bazy Doradców CSR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Obecnie pracujący jako Główny Specjalista w Zespole Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wieloletni pracownik jednostki pomocy społecznej szczebla powiatowego – Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie jako koordynator ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych był jednym z inicjatorów i osobą odpowiadającą za ogół przygotowań ważnej dla środowiska osób niepełnosprawnych w Warszawie imprezy – Warszawskiego Korowodu Integracyjnego.

Przez wiele lat pracujący w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie (od 2008 do jej zamknięcia, czyli do 2015 r.) – szkoły kształcącej kadrę pomocy społecznej, funkcjonującej pod patronatem Instytutu Polityki Społecznej WDiNP UW.

Autor wielu artykułów o tematyce społecznej – m.in. w miesięcznikach „Pracownik socjalny” i „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”. Opracowuje wnioski aplikacyjne i doradza podmiotom aplikującym o środki w ramach krajowych i europejskich funduszy. Posiada na swoim koncie dwie pozycje książkowe: Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową (2013) oraz Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Nowa edycja środków z EFS na lata 2014–2020 (2016).

Temat obronionej rozprawy doktorskiej: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zatrudnienie osób niepełnosprawnych”. W ramach pracy doktorskiej autor opracował standardy CSR-D – Niepełnosprawność i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wskazujące w jaki sposób do strategii i działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw włączać osoby z niepełnosprawnością.

Kompetencje w zarządzaniu projektami zostały potwierdzone uzyskaniem przez M. Mazura certyfikatu z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Z profilem zawodowym M. Mazura można sie zapoznać w sieci LinkedIn