Aktywny samorząd

Badanie GUS: Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

 

W 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami – 708 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 103 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 159 centrów integracji społecznej (CIS) i 217 klubów integracji społecznej (KIS).

Program “Aktywny samorząd” w Warszawie

 

Logo Programu Aktywny samorząd

Zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób z niepełnosprawnością przed wykluczeniem społecznym odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna państwa wobec tych osób stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu.

Program „Aktywny samorząd jest jednym z elementów współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi szczebla powiatowego
a organami administracji rządowej.

Nadrzędnym celem powyższego programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
programu – osób niepełnosprawnych – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Głównymi realizatorami Programu są powiatowe centra pomocy rodzinie, które rozpatrują wnioski zainteresowanych osób, zawierają stosowne umowy, jak też rozliczają umowy i przekazują dotację.

Poniższa prezentacja wyjaśnia, jakie zadania w ramach tego Programu realizowane są w Warszawie przez Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych.

Otwórz prezentację