Norma ISO 26000

ISO 26000 Guidance on social responsibility

 

Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność społeczna cieszy się w świecie i w Polsce rosnącym zainteresowaniem kadry menadżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów oraz administracji państwowej, stopniowo stając się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju firmy.

Istota koncepcji dostrzeżona została także przez  Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, która w 2005 r. powołała największą w dotychczasowej historii ISO grupę roboczą ISO ds. Odpowiedzialności społecznej. W skład grupy  wchodziło około 450 ekspertówi 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Eksperci  reprezentowali sześć grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę.

Efektem pracy tej grupy jest opublikowanie normy ISO 26000 Guidance on social responsibility w dniu 1 listopada 2010 r., która jest obecnie jedną najlepiej znanych i najważniejszych norm ISO.

Ma ona zastosowanie do wszystkich organizacji – publicznych, prywatnych i non-profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Zgodnie z ISO 26000 postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:

 • przewagę konkurencyjną;
 • reputację organizacji;
 • zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów, użytkowników ;
 • morale, zaangażowanie i wydajność pracowników;
 • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej oraz
 • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia społecznej odpowiedzialności. Rekomendacja ta jest zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji);
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania.

Nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru.

Polska Norma PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności została opracowana w KT 305 ds. Społecznej odpowiedzialności i opublikowana 5 listopada 2012 r.

 

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Stosunki pracy
 • Środowisko
 • Sprawiedliwe praktyki rynkowe
 • Relacje z konsumentami
 • Zaangażowanie społeczne

 

W Polsce wprowadzaniem ISO 26000 zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny. Organizacje zainteresowane implementacją normy ISO mogą nabyć treść tej normy, jednocześnie uzyskując licencję na jej wykorzystywanie od tej właśnie instytucji.