Realcja na żywo z 5. Targów CSR

5. Targi CSR

5. Targi CSR

 

Organizator Targów CSR w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło umieszczanie na swoich stronach internetowych relacji live z 5. Targów CSR, które będą miały miejsce 1. kwietnia 2014 r. na Stadionie Narodowym  w Warszawie.

 

Między innymi na tej stronie znajdziecie Państwo poniżej okno video, w którym ową relację będzie można oglądać na żywo 

 

 

Serdecznie Państwa zapraszam do wirtualnej wizyty na Targach CSR za pośrednictwem tej strony!

Michał Mazur 

 

 

 

Idea Konkursu Dobroczyńca Roku

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce od kilku lat organizuje Konkurs Dobroczyńca Roku. Jego ideą jest promowanie firm odpowiedzialnych społecznie, które podejmują się wartych wyróżnienia działań w określonym obszarze. Tegoroczna edycja konkursu właśnie się rozpoczyna. Od wczoraj (24 marca) do 14 kwietnia będzie można oddawać swój głos w internetowym głosowaniu na firmę, która naszym zdaniem zasługuje na tytuł Dobroczyńcy Roku 2014.

Więcej o tym przedsięwzięciu dowiedzieć się można oglądając tę krótką animację przygotowaną przez organizatora konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo:

  • w kategorii “Projekt społeczny” –  firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
  • w kategorii “Strategia społecznego zaangażowania” – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • w kategorii Wolontariat pracowniczy” – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
  • w kategorii “Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • w kategorii “Zaangażowanie lokalne” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie “Działaj Lokalnie”

 

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.dobroczyncaroku.pl/

O tancerce, która straciła nogę podczas zamachu w Bostonie. Dzięki protezie i rehabilitacji znów tańczy na scenie

 

Ta historia pokazuje niesamowitą wolę walki oraz to, że pomimo niepełnosprawności można robić to co się kocha i czym się żyje.

Bomby, które wybuchły podczas maratonu w Bostonie, który miał miejsce 15 kwietnia 2013 roku, ok. godz. 14:49, raniły ponad 250 osób. Jedną z rannych była nauczycielka tańca Adrianne Haslet-Davis. Kobieta doznała na tyle poważnych obrażeń lewej nogi, że lekarze musieli amputować jej fragment.

– Postanowiłam, że nie pozwolę nazywać się ofiarą zamachowca. To w jakiś sposób czyniłoby mnie zależną od niego, jakbym do niego należała, przez niego cierpiała. A ja nie cierpię, ja kwitnę – podkreśliła Adrianne Haslet Davis.

 

Do tego tragicznego dnia pracowała jako instruktorka tańca. Przysięgła sobie, że wróci do ukochanego zajęcia.

6 miesięcy po zamachu, już z dopasowaną protezą, Adrianne przechodzi intensywną rehabilitację i jest dobrej myśli.  

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/

 
Dzięki pomocy spotkanego po zamachu Hugh Herra powróciła na scenę, dając specjalny pokaz w trakcie zorganizowanej w Vancouver konferencji TED.

Adrianne Haslet-Davis mogła znów zatańczyć dzięki specjalnej protezie, jaką skonstruował dla niej Hugh Herr, biomechatronik z Massachusetts Institute of Technology. Haslet-Davis poznała go kilka miesięcy po zamachu, gdy przebywała w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie Herr wygłaszał akurat wykład. W wieku 17 lat Herr sam stracił nogi podczas wypadku w górach, więc doskonale rozumiał swoją nową koleżankę i zgodził się pomóc jej w powrocie do tańca.

Zespół Herra zaczął zatem pracować nad specjalną, przystosowaną do tańca protezą. Efekty jego pracy można było podziwiać w środę, kiedy Haslet-Davis zatańczyła na scenie konferencji TED. Jej występowi przyglądał się Herr, który był jednym z prelegentów. Proteza spisała się bez zarzutu, a Haslet-Davis została nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami.

Dzieło zespołu Herra ma jednak pewne wady, w obecnej wersji nie nadaje się np. do codziennego użytku, dlatego tancerka musi korzystać z kilku protez.

A tak wyglądała na scenie podczas pokazu tańca

Źródło: youtube
 

Opracowano na podstawie artykułów w http://natemat.pl/ oraz http://wiadomosci.wp.pl/

Komunikat Biura Pełnomocnika Rządu ds. Os. Niepełnosprawnych w sprawie zastępowania umów o pracę umowami cywilnymi

zrzut ekranu strona pelnomocnikaBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Os. Niepełnosprawnych w związku z  sygnałami samych osób niepełnosprawnych wydało Komunikat, który dotyczy uświadomienia w szczególności pracodawcom, że nie są dozwolone praktyki zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Trudno też nazwać taką praktykę działaniem społecznie odpowiedzialnym w stosunku do swojego własnego personelu. 

Oto treść Komunikatu:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych otrzymuje sygnały, że pracodawcy zmieniając strukturę zatrudnienia osób zastępują zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ramach stosunku pracy (np. na podstawie umowy o pracę) zatrudnieniem cywilnoprawnym (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, czy umowy o współpracy).

Praktyki te są niedozwolone!

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w stosunku pracy podlega ochronie prawnej. Dlatego stosownie do art. 22 § 12 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Działanie takie rodzi dla pracodawcy ryzyko roszczeń i zwiększonych danin publicznych. Zgodnie z art. 22 § 11Kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
Oznacza to, m.in. że osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lecz w warunkach takich jak określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ma do pracodawcy roszczenie np. o świadczenia właściwe dla pracy w ramach stosunku pracy (np. płatny urlop, płatne zwolnienia lekarskie, wynagrodzenie w wysokości jak ze stosunku pracy itd.).
Jednocześnie, świadczenia wypłacane na podstawie umów cywilnych, o których mowa w art. 22 § 11 lub § 12Kodeksu pracy  podlegają oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia społeczne oraz opodatkowaniu tak jak świadczenia wypłacane ze stosunku pracy. Ponadto w przypadku, gdy wspomniana praktyka prowadzi do zaniżenia: stanu zatrudnienia ogółem, od którego zależy podleganie obowiązkowi wpłat na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i zaniżenia wpłat na PFRON, lub do zaniżenia stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych niewliczanych np. do stanów zatrudnienia osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, to Prezes Zarządu PFRON może skorzystać z uprawnień wynikających z art. 199a Ordynacji podatkowej. Dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szczególności zeznań strony (chyba że strona odmawia składania zeznań), wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa.
Niezależnie od tego zgodnie z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy przewidziano odpowiedzialność wykroczeniową dla każdego, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie nz art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Czyn ten podlega karze grzywny do 30.000 zł.

 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Os. Niepełnosprawnych

Kiedy niepełnosprawny ma prawo pracować krócej?

zatrudnienie ON

 

Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia.

Krótszy czas pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

 

Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis, zgodnie z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza co do niewystawienia zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem Trybunału osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału obecnie obowiązujący przepis utraci ważność 9 lipca 2014 roku.

 Źródło: Nowa Trybuna Opolska za Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Prawa osób niepełnosprawnych w pracy

Fundacja Aktywizacja  (dawniej: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) jakiś czas temu stworzyła bardzo przydatny materiał. Dotyczy on praw osób z niepełnosprawnością w pracy.

Należy pamiętać, że od 10 lipca 2014 r. nastąpi powrót do przepisów z 2012 r. Oznacza to, że osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będą musiały uzyskiwać osobnych zaświadczeń o konieczności skróconego czasu pracy.

Czas pracy osób z niepełnosprawnością, na mocy prawa, będzie wynosił 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo 

 

 

Źródło: Fundacja Aktywizacja

Wiem więcej – mogę więcej, czyli moje prawa w pracy from Fundacja Aktywizacja on Vimeo.

Niewidomy klient w banku, jak go obsłużyć?

Standardy CSR-D, nad którymi pracuję nie będą dotyczyły wyłącznie relacji pracodawca – pracownik (os. niepełnosprawna). Ważnym elementem standardów będą wytyczne wobec osób z niepełnosprawnością – klientów. Poniższy filmik przygotowany przez organizację: Fundacja VisMaior pokazuje, w jaki sposób zorganizować obsługę klienta niewidomego w banku.

 

 

Źródło: Fundacja VisMaior 

Publikacja “Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw”

10 lat temu została w Polsce wydana przez Komisję Europejską publikacja Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw. Niestety ciągle zdarzają się w Polsce okoliczności, w których osoby reprezentujące określone grupy, np. niepełnosprawni bądź cudzoziemcy mogą czuć się dyskryminowani przez instytucje państwowe lub przez pracodawców.

W takich okolicznościach warto sięgnąć do tej publikacji, w której można się dowiedzieć jak rozumiana jest dyskryminacja, ale też do jakich instytucji zwrócić się, gdy czujesz się dyskryminowany.

Pełna jej treść jest dostępna tutaj.

 

okladka dyskryminacja

„Lider dialogu z interesariuszami” – konkurs na najlepsze praktyki CSR w zakresie dialogu z interesariuszami

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które realizują projekty CSR skoncentrowane na prowadzeniu dialogu z interesariuszami lub też projekty, których ważnym elementem składowym jest dialog z interesariuszami. Ich działania mają posłużyć innym podmiotom gospodarczym jako przykład aktywności w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest promocja stałego, partnerskiego dialogu z interesariuszami, a także dialogu z interesariuszami jako wstępnego i niezbędnego warunku realizacji dobrych praktyk w innych obszarach CSR. Konkurs ma inspirować biznes do budowania coraz lepszych relacji ze swoim otoczeniem.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stroniewww.odpowiedzialnafirma.pl, w którym należy opisać zrealizowany projekt – przedmiot współpracy oraz efekty działania, a także odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących planowania działań, ich realizacji, ewaluacji i komunikacji.

Nadesłane projekty zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą eksperci Konfederacji Lewiatan oraz Deloitte.

Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 17.02.2014 r. do 17.03.2014 r. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni podczas konferencji „Czy w biznesie mamy deficyt dialogu?”, która odbędzie się w dniu 25.04.2014 roku w Warszawie. Wyróżnione projekty będą szeroko promowane przez Konfederację Lewiatan.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz z metodyką oceny praktyk, a także pozostałe informacje o konkursie dostępne są pod adresem www.odpowiedzialnafirma.pl.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu