osoby w podeszłym wieku

ASOS 2018 – Ogłoszono konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

ASOS LOGO

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239),
zwana dalej UDPP;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane
w 2018 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa
w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa
ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte
w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki
w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych
na dotacje. Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:
• Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%
• Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrzi
międzypokoleniową – 25%
• Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%
• Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

 

Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj 

AKTYWNI NIEZNISZCZALNI. Spot zachęcający do życia pełnią życia bez względu na niepełnosprawność

Stowarzyszenie Aktywne Życie (aktywnezycie.org) przygotowało klip pt. AKTYWNI „NIEZNISZCZALNI”, którego bohaterami są zawodnicy katowickiej drużyny rugby – osoby na co dzień poruszające się na wózkach, jak i inni niepełnosprawni.

Ten klip zachęca do bycia aktywnym bez względu na bariery i ograniczenia. Można w nim przekonać się, jak bardzo widowiskową i waleczną dyscypliną sportu jest rugby na wózkach. W filmie można także zobaczyć spełnianie marzeń – skoki spadochronowe wykonane przez osoby z niepełnosprawnością. Z lotu ptaka pokazane zostało miasto Katowice.

Partnerem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów

 

Źródło: Youtube 

15 czerwca czyli dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych

The International Network for the Prevention of Elder Abuse – organizatorzy i pomysłodawcy Światowego Dnia Praw Osób Starszych – pragną zwrócić uwagę na problem nieodpowiedniego traktowania osób w podeszłym wieku oraz na wynikające stąd konsekwencje.

Osoby w podeszłym wieku są jedną z grup, którymi zajmuje się polityka społeczna. Jedną z subdyscyplin polityki społecznej jest bowiem gerontologia społeczna.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie. Celem i głównym założeniem akcji jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.

 

okładka poradnik_rpo_dla_osob_starszych-130123

Istotną kwestią jest też opracowanie praw ochrony osób starszych, aby i ta grupa społeczna mogła czuć się bezpieczniej. Każda osoba niezależnie od wieku powinna być traktowana jak człowiek, z szacunkiem.

Z tego powodu dobrze podejmować akcje, które uświadamiają i przypominają osobom w podeszłym wieku o należnych im prawach. Dlatego też udostępniam wydany przez Rzecznika Praw Obywatelskich poradnik “Prawa człowieka Poradnik dla osób starszych”.

Pobierz poradnik 

Dbajmy zatem o to, by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie swojej starości.