Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – prezentacja

zatrudnienie ON

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało kilka interesujących prezentacji po konferencjach poświęconych kwestii aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

 

 

Jedna z opublikowanych prezentacji dotyczyła kwestii uprawnień pracownika niepełnosprawnego.

 

Ponieważ nie każda osoba z niepełnosprawnością jest świadoma przysługujących jej praw, wynikających z faktu posiadania orzeczenia, udostępniam Państwu ten interesujący materiał. Prezentacja jest o tyle ciekawa, że odnosi się do zmian w przepisach o czasie pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tego sprawie. Można w niej znaleźć także kilka ciekawych przykładów tłumaczących jak stosować konkretne zapisy.

Otwórz prezentację 

Zapraszam do lektury

Michał Mazur

15 czerwca czyli dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych

The International Network for the Prevention of Elder Abuse – organizatorzy i pomysłodawcy Światowego Dnia Praw Osób Starszych – pragną zwrócić uwagę na problem nieodpowiedniego traktowania osób w podeszłym wieku oraz na wynikające stąd konsekwencje.

Osoby w podeszłym wieku są jedną z grup, którymi zajmuje się polityka społeczna. Jedną z subdyscyplin polityki społecznej jest bowiem gerontologia społeczna.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie. Celem i głównym założeniem akcji jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.

 

okładka poradnik_rpo_dla_osob_starszych-130123

Istotną kwestią jest też opracowanie praw ochrony osób starszych, aby i ta grupa społeczna mogła czuć się bezpieczniej. Każda osoba niezależnie od wieku powinna być traktowana jak człowiek, z szacunkiem.

Z tego powodu dobrze podejmować akcje, które uświadamiają i przypominają osobom w podeszłym wieku o należnych im prawach. Dlatego też udostępniam wydany przez Rzecznika Praw Obywatelskich poradnik “Prawa człowieka Poradnik dla osób starszych”.

Pobierz poradnik 

Dbajmy zatem o to, by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie swojej starości.

 

 

Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”

erasmus plus

 

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+” przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Warto zapoznać się z tym programem, bowiem w jego ramach o środki unijne aplikować mogą także podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Fundusze pozyskane przez te podmioty wykorzystywać można m.in. na cele związane z edukacją, turystyką czy sportem osób z niepełnosprawnością i na rozwój współpracy w tym zakresie z organizacjami z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędne do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

  • terminów,
  • kryteriów kwalifikacji,
  • poziomu finansowania,
  • działań w ramach projektu,
  • procesu aplikowania.

W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

Zachęcam do zapoznania się z treścią przewodnika wszystkie osoby, które planują składać wnioski w programie Erasmus+.

Jednocześnie informuję, że najbliższy termin składania aplikacji upływa 1 października 2014 r.

„Przewodnik po programie Erasmus+” w języku polskim – otwórz 

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

badc2a708ed8fc6ba802eeae551f37cc

 

Jak informuje PAP Sejm uchwalił we wtorek ustawę przywracającą regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki TK dał na przygotowanie nowych przepisów.

W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza.

Trybunał wskazał, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy.

Ustawa realizuje ten wyrok i przywraca stan sprzed 2012 r., kiedy to siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.

Zgodnie z ustawą czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu.

Projekt został przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą. Tak samo jak rządowy ma na celu dostosowanie prawa do wyroku TK i przywraca rozwiązanie sprzed 2012 r., przewidujące, że osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo).

Ponadto w projekcie senackim dodatkowo zapisano, że pracownik może wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Projekt ustawy wprowadza także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza – zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt, uznając, że zawiera on nadmierną regulację.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy – prezentacja po konferencji

 zrzut ekranu strona pelnomocnika

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowało interesującą prezentację, która może okazać się przydatna w szczególności dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, więc także i tym, którzy chcą włączać kwestię niepełnosprawności do swoich strategii społecznej odpowiedzialności.

Prezentacja pt. “Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy” porusza zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich rekrutacji, dostosowania/przystosowania stanowiska pracy – wyjaśnienia o co chodzi w tych formach wsprarcia?, jak też racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Autorka prezentacji p. Alina Wójtowicz-Pomierna z Biura Pełnomocnika  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opisuje też doświadczenia Biura w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Cała prezentacja dostępna jest tutaj 

 

O RAPORTOWANIU KWESTII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

pobrane

global reporting

Raport zrównoważonego rozwoju prezentuje informacje dotyczące wydajności ekonomicznej, środowiskowej, społecznej , oraz zarządzania.
Coraz więcej organizacji pragnie, aby ich działalność była bardziej zrównoważona oraz, by zapoczątkować proces raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, służący do mierzenia wyników, ustanawiania celów i zarządzania strategicznymi zmianami. Raport zrównoważonego rozwoju jest główną platformą do komunikowania pozytywnych i negatywnych wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju, oraz do zgromadzenia informacji, które mogą mieć bieżący wpływ na politykę, strategię i działania firm.

DLACZEGO FIRMY RAPORTUJĄ?

Firmy i organizacje mogą raportować z powodów, takich jak:

• Coraz lepsze zrozumienie ryzyk i możliwości, które napotykają
• Poprawa reputacji oraz lojalności dla marki
• Umożliwienie interesariuszom zrozumienia wyników oraz wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju
• Podkreślenie powiązania pomiędzy wynikami finansowymi i nie-finansowymi
• Wpływanie na długofalową politykę i strategię zarządzania, oraz plany biznesowe
• Stanowienie punktu odniesienia (benchmarku) i podstawy oceny wydajności danej organizacji w zakresie adresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prawa, norm, kodeksów, standardów i dobrowolnych inicjatyw
• Demonstracja wpływu organizacji oraz pozostawania pod wpływem oczekiwań w zakresie zrównoważonego rozwoju
• Porównanie wydajności danej organizacji w czasie oraz względem innych organizacji
• Przestrzeganie przepisów krajowych oraz wymagań niezbędnych do wpisania na giełdę papierów wartościowych

 

Ramowe Zasady Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju należą do grupy materiałów stworzonych przez GRI (Global Reporting Initiative). Ramowe Zasady składają się z Wytycznych Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Suplementów Sektorowych, oraz Protokoły do określania Zasięgu raportu oraz Techniczne. Ramowe Zasady mogą być używane przez organizacje niezależnie od wielkości, typu, sektora działalności oraz lokalizacji. Zasady używane są przez tysiące organizacji na całym świecie, stanowiąc bazę dla ich raportów zrównoważonego rozwoju.
Poniżej  można pobrać dokumenty z Ramowych Zasad Raportowania na temat kwestii zrównoważonego rozwoju GRI.  Więcej informacji na temat Ramowych Zasad jest dostępne po angielsku na stronie Przegląd Ramowych Zasad Raportowania (https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview) 

Zobacz:

Wytyczne do raportowania kwestii  zrównoważonego rozwoju

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla sektora organizacji  pozarządowych (NGO)

 

Źródło: https://www.globalreporting.org/languages/polish/Pages/Raportowanie-kwestii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.aspx

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest jednym z programów operacyjnych w ramach którego realizowane będą projekty w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2014-20). PO WER zastąpi funkcjonujący w kończącej się perspektywie finansowej komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Europejska zatwierdziła już zapisy PO WER, co daje drogę do opracowywania szczegółowych dokumentów wykonawczych, pozwalających na realizację projektów i korzystanie ze środków. Projekty w ramach PO WER finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponieważ PO WER stanowić będzie ważne narzędzie finansowe walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i w jego ramach realizowanych będzie wiele projektów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, postanowiłem przybliżyć w miesięczniku “Pracownik socjalny” założenia tego programu. Cały artykuł dostępny jest tutaj

pracownik socjalny stopka

Michał Mazur

Artykuł o działalności Fundacji Aktywizacja w “Pracowniku socjalnym”

pracownik socjalnz 12.2013 okładka

Wczoraj mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Fundacja Aktywizacja, znana do niedawna pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo została dopisana do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r.

W związku z powyższym warto przybliżyć kilka inicjatyw, które realizuje Fundacja Aktywizacja na rzecz osób z niepełnosprawnością. Właśnie temu poświęcony został artykuł, który kilka miesięcy temu został opublikowany w miesięczniku “Pracownik socjalny”. Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Rola Fundacji Jedyna Taka w przełamywaniu wizerunku kobiet z niepełnosprawnością

pracownik socjalny stopka

Powszechnie wiadomym faktem jest przeświadczenie, że osoby z niepełnosprawnością są mniej wydajne jako pracownicy, zaś kobiety niepełnosprawne są mniej atrakcyjne. Dlatego też powstaje zarówno w Polsce, jak i jeszcze w większym stopniu w innych państwach europejskich wiele pomysłów mających na celu przełamanie tego stereotypu. Tego typu inicjatywy podejmuje w Polsce m.in. Fundacja Jedyna Taka. Najważniejszym działaniem przez nią podejmowanym jest organizacja Wyborów Miss na wózkach. W związku z faktem, że właśnie rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń uczestniczek do 2 edycji tego wydarzenia, warto przybliżyć czym ono jest, bowiem doskonale wpisuje się ono w działania z zakresu polityki społecznej realizowane przez organizację pozarządową.

 

Od kilku lat pośród wielu działających w Polsce organizacji pozarządowych na szczególną uwagę zasługuje Fundacja Jedyna Taka. Nazwa Fundacji – JEDYNA TAKA – nawiązuje do stwierdzenia, że właśnie każda z podopiecznych organizacji jest JEDYNA TAKA – tzn. jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalnie piękna.

Czytaj pełną treść artykułu opublikowanego w kwietniowym wydaniu miesięcznika “Pracownik socjalny”

Sukces polskich starań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach UE

 

images_4-tnews_list

Dobra wiadomość dla pracujących osób niepełnosprawnych. Komisja Europejska przyjęła właśnie nowe rozporządzenie, które będzie służyć tej grupie osób. To wspólny sukces działań polskiego rządu, dyplomacji i posłów do PE

 

Przedwczoraj Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych w zakresie pomocy państwa. Zmienione przepisy mają stanowić element ambitnych reform w zakresie kontroli pomocy państwa, które będą służyć wzrostowi gospodarczemu. Jednym z elementów tych reform ma być zwiększenie elastyczności w zakresie udzielania przez państwa członkowskie UE pomocy państwa, bez obowiązku notyfikacji, przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie miało korzystnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw i wzrost zatrudnienia oraz pomagać w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, przedstawiona kilka miesięcy temu, mogła mieć jednak bardzo negatywne skutki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

W projekcie Komisji znalazł się bowiem zapis ustanawiający dopuszczalny próg pomocy państwa nie wymagającej notyfikacji na tak niskim poziomie, że wdrożenie  tego pomysłu spowodowałoby ryzyko utraty miejsc pracy przez ok. 200 tysięcy osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Dzięki interwencji strony polskiej, w tym prezydium Klubu PO-PSL, Komisja wprowadziła daleko idące zmiany do pierwotnego projektu.

Jestem zadowolony, że Komisja Europejska uwzględniła nasze postulaty – mówi europoseł Jan Kozłowski, członek Prezydium Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim. – To dzięki wsparciu z budżetu państwa dla zatrudnienia tej grupy obywateli, od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost aktywności zawodowej niepełnosprawnych. Projekt Komisji Europejskiej groził odwróceniem tego pozytywnego trendu. Co szósty obywatel UE to osoba niepełnosprawna. Należy dołożyć wszelkich starań, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i przysługujące im prawa.

Źródło: http://www.jankozlowski.pl/aktualnosci/sukces-polskich-stara-na-rzecz-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-w-unii