Giełda Mocy 2014 jako szansa na aktywizowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością

ps 10 tytuł

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” już po raz czwarty organizuje wydarzenie pod nazwą „Giełda Mocy”. Tegoroczna edycja tego wyjątkowego spotkania będzie miała miejsce już 22.10.2014 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria Apteka Sztuki.

Giełda Mocy to wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Jest ona zwieńczeniem programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, który Stowarzyszenie realizuje od wielu lat. Promuje ponadto zatrudnienie wspomagane w środowisku biznesowym i instytucjonalnym. Giełda Mocy jest wyjątkowym spotkaniem kandydatów do pracy z pracodawcami, podczas którego kandydat występuje w roli gospodarza i przedstawia siebie jako potencjalnego pracownika.

Już 22 października 2014. pracodawcy po raz czwarty zawitają do Zakładu Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki, przy Al. Wyzwolenia 3/5, aby poznać „moc” poszczególnych osób z niepełnosprawnością, a następnie zdiagnozować możliwość jej wykorzystania w swoim środowisku pracy. „Moc”, czyli potencjał ludzi niepełnosprawnych przejawia się na wiele sposobów. Płynie nie tylko z różnych umiejętności, kompetencji społecznych i cech charakteru, takich jak niesamowity optymizm, otwartość, sumienność, solidność, rzetelność, entuzjazm, zaangażowanie w wykonywaną pracę, ale również – przede wszystkim – z ukochanych pasji, które dostarczają energii do działania, kształtują osobowość i rozwijają kompetencje.

 

Doświadczenia pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, współpracując z trenerami pracy i doradcami zawodowymi ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pokazują, że są to osoby, które z uśmiechem i zapałem wykonują powierzone obowiązki. Czwarta edycja Giełdy Mocy kładzie szczególny nacisk na wspomniane zainteresowania kandydatów do pracy, dlatego też osoby z niepełnosprawnością, spotykając się z pracodawcami, zaprezentują swoje pasje i wynikające z nich kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe. Dodatkowo, doradcy zawodowi oraz trenerzy pracy ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące zatrudniania wspomaganego.

Giełda Mocy jest integralnym elementem projektu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, którego zasadniczym celem jest dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w „odwróconych” targach pracy, gdzie bezpośrednio będą miały możliwość kontaktu z pracodawcami i podjęcia zatrudnienia na otwartym runku pracy.

Cele szczegółowe projektu realizowanego przez Stowarzyszenie to:

 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 • Korzystna zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako pełnowartościowego pracownika w percepcji pracodawcy,
 • Promocja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
 • Wzrost integracji osób z niepełnosprawnościami w środowisku społeczno–zawodowym,
 • Wzrost wiedzy pracodawców na temat specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • Wzrost kompetencji w zakresie autoprezentacji wśród osób z niepełnosprawnościami,
 • Upowszechnienie efektów osiąganych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

 

Jak wyżej zauważono, Giełda Mocy jest integralną częścią powyższego projektu. Bez tego wydarzenia osiągnięcie celów projektu finansowanego ze środków m.st. Warszawy nie byłoby możliwe. Giełda

Mocy – to inaczej, jak wyżej zaakcentowano, „odwrócone” targi pracy. W ich trakcie odbędzie się autoprezentacja i prezentacja poszczególnych kandydatów, bezpośrednie spotkania kandydatów z pracodawcami oraz nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami a firmami i instytucjami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą podjąć pracę. Dodatkowo cele projektu będą możliwe do osiągnięcia dzięki upowszechnieniu rezultatów przeprowadzonych działań poprzez: umieszczenie materiałów powstałych w trakcie trwania projektu na stronach internetowych oraz przygotowanie pakietu informacyjno-promocyjnego dla pracodawców.

Najistotniejszym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie się liczby osób z niepełnosprawnościami posiadających kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające podjęcie pracy na otwartym rynku pracy. Powyższy projekt ma bardzo krótki czas realizacji, bowiem, będzie miał on miejsce w okresie od 01.09.2014 do 16.11.2014.

Adresatami projektu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi są dwie grupy społeczne: osoby z niepełnosprawnościami (jako beneficjenci bezpośredni) oraz pracodawcy otwartego rynku pracy (jako beneficjenci pośredni).

Osoby z niepełnosprawnościami jako pierwsza grupa docelowa projektu, to osoby dorosłe głównie z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną, ruchową, bądź narządu wzroku). Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Osoby te muszą legitymować się zamieszkiwaniem na terenie m.st. Warszawy. Uczestnikami projektu są osoby korzystające ze wsparcia jednej z placówek Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”: Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dzielnicy Praga Północ, Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej z Dzielnicy Ochota, Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B z Dzielnicy Wilanów, Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” z Dzielnicy Wola oraz będące zatrudnione w warunkach Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Galeria Apteka Sztuki. Grupa docelowa projektu to osoby, które przeszły z sukcesem proces rehabilitacji zawodowej i społecznej, a aktualnie są na etapie poszukiwania miejsca pracy na otwartym rynku pracy. Część z tych osób ma już doświadczenie zawodowe w warunkach chronionych, jednak ich potencjał, możliwości i aspiracje predestynują ich do pracy w otwartych strukturach.

Druga grupa docelowa to, jak wyżej wskazano pracodawcy otwartego rynku pracy – zarówno ze sfery biznesu, jak i ze środowiska instytucjonalnego – także z sektora publicznego. Tę grupę adresatów stanowić zatem będą zarówno firmy i instytucje, z którymi Stowarzyszenie współpracuje na co dzień przy realizacji szeregu zadań, jak i takie, do których będzie docierać specjalnie pod kątem udziału w Giełdzie Mocy. Rekrutacja firm odbywać się będzie poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny, spotkania osobiste z wykorzystaniem baz danych pracodawców posiadanych przez poszczególne placówki Stowarzyszenia.

Autorzy projektu zakładają, że bezpośredni udział w Giełdzie Mocy weźmie 10 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 30 przedstawicieli firm i instytucji mogących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością w warunkach otwartego rynku pracy. Koordynacja i zarządzenie projektem odbywa się w Ośrodku Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY, natomiast bezpośrednia realizacja Giełdy Mocy odbędzie się w Galerii Apteka Sztuki – Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Autorzy powyższego projektu dołożyli wszelkich starań, aby zrealizować powyższy projekt na najwyższym poziomie profesjonalizmu, dlatego też realizacja tego zadania podzielona została na 9 etapów, na które składa się:

 • Etap 1: Pozyskanie do współpracy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, na ten etap składają się działania takie jak:
 • analiza miejsc pracy, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością w celu wytypowania pracodawców mogących być przykładem dobrych praktyk w tym zakresie;
 • uzyskanie niezbędnych zezwoleń i zgód;
 • stworzenie materiału filmowego prezentującego zatrudnione osoby z niepełnosprawnością bezpośrednio w miejscu pracy.
 • Etap 2: Wytypowanie i przygotowanie 10 kandydatów – na ten etap składają się działania takie jak:
 • opracowanie portfolio zawierającego: CV, rekomendacje, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, umowy wolontariackie, opinie stażowe, zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń, orzeczenie o niepełnosprawności, ksero dowodu osobistego;
 • przygotowanie kandydatów do spotkań z pracodawcami, w tym przygotowanie analizy kompetencyjnej każdego kandydata pod kątem preferowanych i możliwych do wykonywania prac zawodowych.
 • Etap 3: Aktualizacja bazy potencjalnych pracodawców – na powyższy etap składają się następujące działania:
 • aktualizacja bazy zawierającej dane i kontakty osobowe do: instytucji rządowych i samorządowych oraz innych jednostek administracji publicznej, uczelni wyższych, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, marketów i sklepów (w tym wielkopowierzchniowych), firm prywatnych i produkcyjnych, firm międzynarodowych posiadających przedstawicielstwa na terenie Polski (szczególnie firmy posiadające doświadczenia w działaniach CSR), firm sprzątających, restauracji, firm cateringowych, korporacji, agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • przygotowanie prezentacji instytucji lub firmy, która z sukcesem zatrudnia osoby z niepełnosprawnością jako efekt realizacji poprzednich edycji Giełdy Mocy- uzyskanie zgody na podzielenie się doświadczeniami, wybranie przedstawicieli prezentujących doświadczenia firmy.
 • Etap 4: Przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym:
 • opracowanie harmonogramu Giełdy Mocy;
 • opracowanie zaproszeń dla gości, materiałów promocyjnych (w tym portfolio), ulotek informacyjnych, plakatów;
 • zakup zestawów konferencyjnych (teczka, notatnik, długopis) dla kandydatów oraz uczestników Giełdy Mocy;
 • nakręcenie materiału promocyjnego do wykorzystania m.in. w Tramwajach Warszawskich;
 • napisanie scenariusza i nakręcenie filmu promocyjnego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku;
 • wykonanie profesjonalnych zdjęć kandydatom;
 • kontakty bezpośrednie z pracodawcami oraz zapraszanie na „Giełdę Mocy”.
 • Etap 5: Promocja Giełdy Mocy w mediach, w tym:
 • umieszczenie informacji na portalach branżowych i społecznościowych;
 • pozyskanie patronatów;
 • dystrybucja notatek prasowych do prasy, radio i telewizji.
 • Etap 6: Inne działania organizacyjne, w tym przede wszystkim:
 • przygotowanie miejsca wydarzenia;
 • stworzenie listy gości oraz potwierdzanie obecności uczestników;
 • przygotowanie oferty cateringowej, zakup produktów spożywczych.
 • Etap 7: Realizacja głównego wydarzenia Giełda Mocy – na ten zasadniczy punkt składają się działania takie jak:
 • prezentacja organizatorów oraz przywitanie gości, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych pracodawców osób z niepełnosprawnościami;
 • prezentacja kandydatów;
 • wystąpienia pracodawców prezentujących dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;
 • zaprezentowanie funkcji trenera pracy jako osoby wspierającej osobę z niepełnosprawnością w procesie zatrudnienia, jak i doradcy dla pracodawcy w kwestiach formalnych i dotyczących kontaktu z przyszłym pracownikiem;
 • umożliwienie pracodawcom i kandydatom przy wsparciu trenerów pracy wstępnych rozmów kwalifikacyjnych – nawiązanie współpracy;
 • Etap 8: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie realizacji projektu – w przypadku nawiązania współpracy owocującej propozycją zatrudnienia, stażu lub praktyki kolejnym etapem realizacji projektu (kontynuowanym po zakończeniu realizacji projektu) będzie wyszkolenie pracownika w miejscu pracy, oraz długofalowa, kompleksowa współpraca trenera pracy z pracodawcą i zatrudnionym pracownikiem. Dodatkowo na typ etapie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi będzie podsumowywać i upowszechniać efekty realizacji projektu: rozsyłać i promować materiały powstałe w ramach projektu, aktualizować informacje na stronach internetowych etc.
 • Etap 9: Zarządzanie projektem – sprawna realizacja projektu polegającego na organizacji Giełdy Mocy nie byłaby możliwa bez etapu zarządzania projektem. Do koordynacji zadania oddelegowany został pracownik Stowarzyszenia odpowiedzialny za całościowy nadzór nad realizacją zadania, kontakt z poszczególnymi jego realizatorami, opracowywanie harmonogramu, dokumentowanie zadania (w tym prowadzenie dokumentacji projektu: oferta i zadania konkursowe, archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dokumentacja fotograficzna i filmowa, inne zgodnie ze standardami realizacji projektów w stowarzyszeniu Otwarte Drzwi). Tak jak to zawsze ma miejsce przy realizacji różnorodnych projektów, tak i w tym przypadku zarządzanie projektem odbywać się będzie przez cały okres realizacji projektu.

 

Planowane efekty realizacji projektu Giełda Mocy

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w wymiarze twardym założyło, że rezultatami realizacji działania będzie:

 • nagranie 3 filmów promujących zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami (1 film z video CV kandydatów, 1 prezentujący dobre praktyki, 1 do celów promocyjnych, np. w TV);
 • przygotowanie 10 profesjonalnych portfolio kandydatów;
 • przygotowanie ulotek promocyjnych i druk w ilości 500 egzemplarzy;
 • dystrybucja 60 zestawów konferencyjnych (teczka, notatnik, długopis);
 • uczestnictwo w Giełdzie Mocy w formie udziału w filmie co najmniej 2 pracodawców prezentujących dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;

W wymiarze miękkim natomiast autorzy projektu założyli, że rezultatami realizacji działania będzie:

 • wzrost samooceny przygotowanych kandydatów;
 • poszerzenie wiadomości na temat rynku pracy przez kandydatów;
 • wzrost kompetencji zawodowych przez zatrudnionych pracowników;
 • zwiększenie poziomu aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami – kandydatów podczas Giełdy Mocy;
 • zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku biznesowym;
 • wzrost wiedzy pracodawców na temat specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnością;
 • dostarczenie formalnej wiedzy pracodawcom na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • wypromowanie osoby z niepełnosprawnością jako dobrego pracownika.

 

Stowarzyszenie podzieliło realizacje Giełdy Mocy na 9 etapów realizacji działań w projekcie. Harmonogram działań w ramach projektu przedstawia się następująco:

 • Etap 1: Pozyskanie do współpracy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami;
 • Etap 2: Wytypowanie i przygotowanie 10 kandydatów, którzy będą prezentować swój potencjał w trakcie Giełdy Mocy;
 • Etap 3: Aktualizacja bazy potencjalnych pracodawców;
 • Etap 4: Przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • Etap 5: Promocja Giełdy Mocy w mediach;
 • Etap 6: Inne działania organizacyjne;
 • Etap 7: Realizacja wydarzenia Giełda Mocy;
 • Etap 8: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnienie realizacji projektu;
 • Etap 9: Zarządzanie projektem.

Wydarzenia takie jak Giełda Mocy stanowią bardzo ważne inicjatywy służące zwiększaniu stopnia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Poziom aktywności zawodowej niepełnosprawnych w Polsce jest wciąż na niezadowalającym poziomie. Dzięki takim wydarzeniom istnieje szansa na uświadamianie pracodawcom, że osoby z niepełnosprawnością mogą doskonale funkcjonować na otwartym rynku pracy, że są zawody, w których te osoby doskonale się realizują. Ponadto pracodawcy odpowiedzialni społecznie, realizujący strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu mogą uświadomić sobie, że działania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych można włączać do strategii CSR firm, korzystając w tym zakresie ze standardów „Niepełnosprawność i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw” – CSR-D.

Michał Mazur 

 

Powyższy artykuł ukazał się w październikowym numerze miesięcznika “Pracownik socjalny” 

Wywiad w radiowej Jedynce – “Lodołamacze” – Najlepszą rehabilitacją dla niepełnosprawnych jest praca

W dniu wczorajszym odbyła się Gala Finałowa IX edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie “Lodołamacze”. W związku z tym w Polskim Radiu – Jedynce, który jest patronem medialnym tego wydarzenia zrealizowany został wywiad z Panią Anną Węgrzynowicz, dyrektor ds. organizacyjnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie tego wywiadu padło wiele interesujących stwierdzeń, również i takie, że firmy coraz częściej włączają się w działania na rzecz niepełnosprawnych, wynikające z odpowiedzialności społecznej pracodawców. To też potwierdza potrzebę stworzenia standardów, które wskażą w jaki sposób łączyć działalność CSR firm z oddziaływaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zachęcam do zapoznania się z poniżej udostępnionym nagraniem.

 

Źródło: youtube

 

AKTYWNI NIEZNISZCZALNI. Spot zachęcający do życia pełnią życia bez względu na niepełnosprawność

Stowarzyszenie Aktywne Życie (aktywnezycie.org) przygotowało klip pt. AKTYWNI „NIEZNISZCZALNI”, którego bohaterami są zawodnicy katowickiej drużyny rugby – osoby na co dzień poruszające się na wózkach, jak i inni niepełnosprawni.

Ten klip zachęca do bycia aktywnym bez względu na bariery i ograniczenia. Można w nim przekonać się, jak bardzo widowiskową i waleczną dyscypliną sportu jest rugby na wózkach. W filmie można także zobaczyć spełnianie marzeń – skoki spadochronowe wykonane przez osoby z niepełnosprawnością. Z lotu ptaka pokazane zostało miasto Katowice.

Partnerem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów

 

Źródło: Youtube 

Miasto przyjazne niepełnosprawnym?

Źródło artykułu: „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, kwartalnik, nr II/2014 (11)

 

kwartalnik niepełnosprawność

Autor: Marta Misiewicz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dostosowanie przestrzeni miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych to coraz ważniejszy obszar działań władz samorządowych. Przemyślana architektura budynków, budowa dróg czy adaptacja szeroko pojętego transportu miejskiego zapewnia swobodne korzystanie z miejskiego życia wszystkim użytkownikom. Należy jednak pamiętać o tym, że to opinia samych osób niepełnosprawnych co do użyteczności przestrzeni powinna być najważniejszym wyznacznikiem zagadnienia. W artykule główna uwaga autorki skupia się na problemach dopasowania wielu obszarów miasta do niepełnosprawnego użytkownika. Przytoczone zostały przykłady ulepszeń stosowane w polskich miastach, a także problemy, którym jeszcze nie zdołano sprostać. Przedstawiono też opinię niepełnosprawnych użytkowników o dostosowaniu obszarów miejskich do ich potrzeb.

Słowa kluczowe: miasto, niepełnosprawni w mieście, logistyka miejska, logistyka

 

Disabled-friendly city?

Summary

Adjustment of the city space to the needs of people with disabilities stands for the increasingly important area of activities of local authorities. The thoughtful architecture of the buildings, road construction or adaptation of the widely understood urban transport provides free use of city life to all users. However, it should be noted that the opinion of the disabled themselves considering the usefulness of the space, should be

the most important determinant of the issue. In the article, the author focuses mainly on the problems of adjustment of the number of areas of the city to a disabled user. Examples of improvements applied in the Polish cities, as well as problems that have not been met, were given. The opinion of the disabled users about the adjustment of urban areas to their needs was also presented.

Keywords: city, the disabled in the city, urban logistics, logistics

 

Pełna treść artykułu opublikowanego w kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” znajdziecie Państwo TUTAJ

„KULTURA NA MIGI” APLIKACJA MOBILNA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

„Kultura na migi” daje osobom niesłyszącym, posługującym się Polskim Językiem Migowym, niepowtarzalną szansę zapoznania się z wybranymi dziełami sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz obiektami prezentowanymi na wystawie czasowej „Maria Bartuszová. Formy przejściowe”.

„Kultura na migi” to interaktywny przewodnik po Muzeum wykorzystujący język migowy. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie na smartfony Lumia z systemem operacyjnym Windows Phone 8 oraz Windows Phone 8.1. Zwiedzający Muzeum będą mieli możliwość wypożyczenia urządzenia z zainstalowaną aplikacją. „Kultura na migi” pozwoli zeskanować umieszczone przy eksponatach kody QR i przenieść zwiedzających do klipów wideo, na których znajdują się bogate opisy eksponatów w języku migowym.

 

Poniżej też spot promujący tę akcję

 

Oby więcej instytucji przyłączało się do tego typu akcji!!!

Już niedługo IV Giełda Mocy!!!

Giełda Mocy zbliża się wielkimi krokami… Czwarta edycja tego wyjątkowego spotkania będzie miała miejsce już 22.10.2014 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria Apteka Sztuki.

gm_art

Giełda Mocy jest wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizowanym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Stanowi zwieńczenie programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, który Stowarzyszenie realizuje od wielu lat. Promuje zatrudnienie wspomagane w środowisku biznesowym i instytucjonalnym. Giełda Mocy jest wyjątkowym spotkaniem kandydatów do pracy z pracodawcami, podczas którego kandydat występuje w roli gospodarza i przedstawia siebie jako potencjalnego pracownika.

Już 22.10.2014. pracodawcy po raz czwarty zawitają do Zakładu Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki, przy Al. Wyzwolenia 3/5, aby poznać „moc” poszczególnych osób z niepełnosprawnością, a następnie zdiagnozować możliwość jej użycia w swoim środowisku pracy. „Moc” ludzi niepełnosprawnych przejawia się na wiele sposobów… Płynie nie tylko z różnych umiejętności, kompetencji społecznych i cech charakteru, takich jak niesamowity optymizm, otwartość, sumienność, solidność, rzetelność, entuzjazm, zaangażowanie w wykonywaną pracę, ale również – przede wszystkim – z ukochanych pasji, które dostarczają energii do działania, kształtują osobowość i rozwijają kompetencje. Z hobby czerpiemy siłę do wszelkiej aktywności, w tym zawodowej, a także za ich pomocą wykształcamy i doskonalimy u siebie rozmaite zalety. Oddając się swoim pasjom (rysunkowi, grafice komputerowej, muzyce, kulinariom, sportowi, wędkarstwu) łączymy zatem przyjemne z pożytecznym. Przykładowo, gra w piłkę nożną uczy pracy zespołowej, komunikatywności, motywacji i konsekwencji w dążeniu do celu i jak każdy inny sport, poprawia sprawność oraz kondycję fizyczną. Rysunek zaś rozwija kreatywność i dokładność, a wędkarstwo – cierpliwość. Poszczególne pasje określają więc rodzaj “mocy”, osób (nie tylko) niepełnosprawnych, który warto wykorzystać na otwartym rynku pracy. Doświadczenia pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, współpracując z trenerami pracy i doradcami zawodowymi ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, pokazują, że są to osoby, które z uśmiechem i zapałem wykonują powierzone obowiązki:

 

„Jak się pracuje z Angeliką i Arturem? Są to osoby bardzo otwarte, nie mamy jakichś większych problemów komunikacyjnych, czy też z obecnością na grafiku. Poza tym, że świetnie dogadują się z zespołem i są bardzo pracowici, to naprawdę są osoby niezwykle wartościowe i posiadające ogromną kulturę osobistą, o czym mówią nasi goście.” – Dorota Popławska (Manager ds. Personalnych w Burger King M1)

 

„Praca z Marią i Michaliną to doświadczenie, które pozwala przekonać się, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są niezwykle sumienne i pracowite. Wnoszą do firmy wiele entuzjazmu i zaangażowania. Przynosi to wymierne korzyści dla firmy i jednocześnie uczy nas obcowania z osobami o innej wrażliwości i innym postrzeganiu świata.” – Grażyna Szymaniak (Dyrektor Biura ANDRA Sp. z o.o.)

 

 

gielda mocy ef

Fotografia wykonana podczas zeszłorocznej edycji Giełdy Mocy

Jest też interesujący reportaż video

 Reportaż z III edycji Giełdy Mocy 

Czwarta edycja Giełdy Mocy kładzie duży nacisk na wspomniane zainteresowania kandydatów do pracy, dlatego też osoby z niepełnosprawnością, spotykając się z pracodawcami, zaprezentują swoje pasje i wynikające z nich kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe. Dodatkowo, doradcy zawodowi oraz trenerzy pracy ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące zatrudniania wspomaganego. Poniżej prezentujemy cały program Giełdy Mocy 22.10.2014.

 

W programie:
– prezentacja funkcji trenera pracy jako osoby wspierającej zarówno osobę z niepełnosprawnością jak i jego pracodawcę w procesie zatrudnienia,
– prezentacja doświadczeń firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością,
– panel dyskusyjny na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (2 przedstawicieli pracodawców, pracownik z niepełnosprawnością, przedstawiciel Urzędu Pracy, trener pracy),
– video CV kandydatów,
– spotkania indywidualne z kandydatami do pracy.

 

Giełda Mocy startuje w dniu 22 października 2014 roku, godz. 10.00 – 13.00
w Zakładzie Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki
w Warszawie, Al. Wyzwolenia 3/5

Zapraszam w imieniu organizatorów!!!

 

Najświeższe informacje o Giełdzie Mocy są codziennie zamieszczane na fanpage’u: fanpage Giełdy Mocy. Artykuł został opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi: Giełda Mocy – IV edycja.

 

Warszawski Korowód Integracyjny 2014. Przetłumaczony na jęz.migowy reportaż z wydarzenia

Dwa tygodnie temu w Warszawie odbył się IV Warszawski Korowód Integracyjny. Aby pokazać, jaki jest sens tej imprezy, a także jak ona tak naprawdę wygląda, przygotowano profesjonalny reportaż z tego wydarzenia. Materiał przetłumaczony został na język migowy przy udziale kadry OSWG z ul. Łuckiej w Warszawie oraz młodzieży z inicjatywy “Młodzi Migają Muzykę”. 

W tegorocznym Korowodzie uczestniczyło znacznie ponad 1000 osób. Przeszło 50 podmiotów – publicznych i pozarządowych zaprezentowało to, jak wspiera osoby z niepełnosprawnością. Ponad 280 osób wzięło udział w różnych zawodach sportowych. 

Zapraszam do zapoznania się z reportażem i zachęcam do udostępniania go dalej, by idea Korowodu docierała go jak najszerszego grona osób

Michał Mazur 

 

Jak donosi PAP Komornik nie może zajmować już sprzętu niepełnosprawnych

Komornik sądowy nie zajmie już sprzętu niepełnosprawnych

Od 17 września egzekucji komorniczej nie podlegają przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność. W życie weszła dotycząca tej kwestii zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego.

Nowy przepis ma zastosowanie – od dnia wejścia w życie – także do już toczących się postępowań egzekucyjnych.

Uchwaloną w końcu czerwca nowelizację prezydent podpisał w pierwszej połowie sierpnia. Przygotowany przez posłów PO projekt takiej zmiany powstał po opisanych w mediach zdarzeniach, gdy komornik sądowy, egzekwując wyrok wynikający z zadłużenia danej osoby, w ramach zajęcia komorniczego zabierał również takie przedmioty jak np. wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej.
Nowelizacja polega na dopisaniu do zawartej w K.p.c. listy przedmiotów wyłączonych z egzekucji dodatkowego punktu mówiącego o przedmiotach, które są „niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny“. Jak wskazywano, ustawa ma więc na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby uniemożliwić prowadzenie postępowań egzekucyjnych odnośnie rzeczy koniecznych im do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wskazywano ponadto, że dotychczas istniały rozbieżności między przepisami K.p.c., a ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowelizacja ma ujednolicić przepisy, gdyż uznano, że nie ma powodów, aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych.

– Samorząd komorniczy od samego początku wspierał prace nad tą zmianą. Przypadki zajęcia takiego sprzętu w przeszłości były incydentalne i wynikały wyłącznie z życzenia wierzyciela. Dzięki temu, że doszło do tej zmiany, takich wniosków już nie będzie można składać – powiedział PAP Michał Lewandowski z biura prasowego Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: PAP

Za nami IV Warszawski Korowód Integracyjny

W piątek 12.09.2014 r. w Parku Sowińskiego odbył się IV Warszawski Korowód Integracyjny, którego celem było zintegrowanie niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców stolicy. Wśród atrakcji były m.in. koncerty i zawody sportowe.

Reportaż z IV Warszawskiego Korowodu Integracyjnego z tłumaczeniem na język migowy

 

 

 

DSC03978

Jak powiedziała dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanta Sobczak, celem imprezy było pokazanie ludzi, którzy są w różny sposób niepełnosprawni, a mimo to sobie radzą. “To także tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej, w której osoby niepełnosprawne i pełnosprawne wzajemnie się ze sobą oswajają” – dodała.

Podczas “Korowodu Integracyjnego” można było odwiedzić 53 stoiska, na których organizacje i instytucje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym prezentowały efekty swojej codziennej pracy. Wśród nich znalazły się namioty z rękodziełem, obrazami, zabawkami, biżuterią i rzeźbami przez nich wykonanymi.

Dużą popularnością cieszyła się strefa sportu, w której odbywały się zawody z różnych dyscyplin, np. rzut piłką lekarską, gdzie rywalizowały ze sobą osoby pełnosprawne i niepełnosprawne; w strefie zdrowia można było sobie zmierzyć ciśnienie i zasięgnąć porady lekarskiej.

Na scenie występowały osoby niepełnosprawne; punktem kulminacyjnym był koncert zespołu Video, którego piosenki na język migowy tłumaczyła młodzież biorąca udział w projekcie “Młodzi Migają Muzykę. Był też poczęstunek przygotowany przez stowarzyszenie “Otwarte Drzwi”.

W imprezie udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych i świetlic środowiskowych dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańcy domów pomocy społecznej, dzieci z okolicznych szkół oraz osoby starsze.

Akcję sfinansowano ze środków europejskich w ramach projektu “Integracja dla Samodzielności” oraz przy wsparciu dzielnicy Wola. Patronat honorowy nad “Korowodem” objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. Organizatorami “Warszawskiego Korowodu Integracyjnego” byli: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Tekst:    
Relacja z Warszawskiego Korowodu Integracyjnego 2014 w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim 

Relacja z Warszawskiego Korowodu Integracyjnego 2014 w programie kronika.waw.pl  

A oto kilka zdjęć z tegorocznej edycji Warszawskiego Korowodu Integracyjnego 

Więcej zdjęć znajdziecie na profilu Warszawskiego Korowodu Integracyjnego na portalu Facebook

Już za 2 dni Warszawski Korowód Integracyjny 2014 !!!

baner

Baner promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

 

12.09.2014 r. w Parku Sowińskiego na warszawskiej Woli odbędzie się „Warszawski Korowód Integracyjny”. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z Dzielnicą Wola już od czterech lat organizuje to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie.

 

Patronat honorowy nad imprezą objął Pan Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Impreza ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym integracji z mieszkańcami Warszawy. Ponadto w czasie Korowodu prezentuje się dostępną dla osób z niepełnosprawnością ofertę pomocową, a także ukazuje jak wielki potencjał tkwi w osobach niepełnosprawnych. W trakcie imprezy, na scenie, odbywają się występy osób niepełnosprawnych z różnych placówek, prezentujące m.in. śpiew, przedstawienia czy skecze.

 

Tak Korowód jest promowany w Radiu Wawa:

 

 

W tym roku strona artystyczna  Korowodu będzie szczególnie atrakcyjna. Imprezę poprowadzi znana z poprzednich edycji, a także z Programu Drugiego Telewizji Polskiej Aleksandra Kostka. Oprócz występu osób niepełnosprawnych reprezentujących poszczególne instytucje planowany jest występ zespołu złożonego z osób niepełnosprawnych z różnych placówek, które od kilku miesięcy regularnie spotykają się na próbach tworząc zespół „Muzyczni Czarodzieje i Przyjaciele”. Główną gwiazdą imprezy będzie natomiast zespół VIDEO.  Co warto podkreślić gwiazda Korowodu przyjeżdża z niepełnosprawną młodzieżą, która będzie na żywo tłumaczyła ich piosenki na język migowy (inicjatywa: Młodzi Migają Muzykę). Dodatkowo VIDEO szykuje kolejne niespodzianki, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią formułę tegorocznego Korowodu.

 

Oprócz tego co na scenie i tego co w namiotach, planowane jest ustawienie strefy profilaktyki zdrowotnej, gdzie każdy będzie mógł zrobić profilaktyczne badania, jak też zaczerpnąć porady lekarskiej czy dietetyka. Dodatkowo na terenie parku wystawione będą samochody specjalistycznie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie zabraknie też strefy aktywności sportowej, z różnymi konkurencjami, w których każdy będzie mógł wziąć udział. Co ciekawe, organizatorzy Korowodu wpisują się też w inicjatywę jedzenia jabłek, bowiem tak jak w roku ubiegłym, każdy kto przyjdzie na Korowód otrzyma jabłuszko z polskiego sadu z laserowo wykonanym napisem „Warszawski Korowód Integracyjny”. Ponadto niepełnosprawni ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” przygotowują poczęstunek dla wszystkich uczestników, dzięki czemu każdy kto przyjdzie na Korowód będzie mógł nieodpłatnie zjeść bigos, czy też fasolkę po bretońsku.

Inne elementy wizualnej identyfikacji WKI 2014 prezentują się następująco:

 

naklejka wki 2014

 

Oficjalny plakat promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

korowód plakat

Plakat promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

 

Zachęcam do obejrzenia strony Warszawskiego Korowodu Integracyjnego na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/WarszawskiKorowodIntegracyjny 

 

Jako osoba odpowiedzialna za organizację tego oraz wszystkich poprzednich edycji Warszawskiego Korowodu Integracyjnego Serdecznie Zapraszam do udziału w przygotowywanej imprezie!

Michał Mazur